Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: december 2022

Picasse Internet & Mobile B.V. (Picasse) is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en exploitatie van gebruiksvriendelijke systemen voor urgente communicatie. Als zodanig beschikt Picasse over een alarmering- en communicatiesysteem dat ondermeer voorziet in het verzenden van tekst- en spraakberichten (waaronder SMS en push notificaties) naar groepen ontvangers zoals smartphones. Verzenden is mogelijk vanaf een pc, tablet en smartphone.

Afhankelijk van afgenomen uitbreidingen en interfaces zijn diverse aanvullende functies beschikbaar ten aanzien van alarmeren, informeren en communiceren. De complete lijst van afgenomen functies staat in de overeengekomen offerte vermeld.

Een klant is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Picasse een offerte aanvraagt en/of met wie Picasse een overeenkomst sluit dan wel onderhandeld over de totstandkoming van de overeenkomst.

Klant kan met ingang van de overeengekomen datum in de getekende offerte gebruik maken van het Picasse alarmering systeem zoals hierboven, inclusief genoemde bijlagen, omschreven.

Beschikbaarheid

Picasse garandeert een beschikbaarheid van het Picasse Alarmering systeem van 99,9% (over minimaal een jaar gemeten). De beschikbaarheidsgarantie heeft betrekking op.

 • Toegang en goede werking van alle geboden functies van Picasse op de aangegeven webadressen en systemen.
 • Het succesvol afleveren van de sms berichten bij een mobiele operator direct na de verzendopdracht door de gebruiker.
 • Het succesvol opzetten van telefonische verbindingen en vergaderingen.
 • Het succesvol afleveren van Picasse berichten op de geregistreerde Picasse Android en Apple
  ontvangstapplicaties.
 • Het succesvol afleveren van Push notificaties op de servers van Apple, Microsoft en Google
  t.b.v. de alarmering op geregistreerde iOS, Android en Microsoft apps van Picasse.
 • Het succesvol verwerken van inkomende gegevens, waaronder telefoonverbindingen, audio-
  en videoverbindingen, alarmmeldingen, berichten, sensordata en locatiegegevens, vanuit geregistreerde Picasse apps.

Nadrukkelijk uitgesloten zijn alle situaties waar Picasse geen invloed op kan of had kunnen uitoefenen. Dit zijn onder meer situaties waarbij lokale- of publieke netwerkverbindingen falen, de mobiele operator door een storing of probleem de berichten niet kan afleveren, de GSM abonnee zich buiten het bereik van het netwerk bevindt of een probleem met zijn toestel heeft en algemene overmacht situaties zoals bedoeld in boek 6, artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek.

Het Picasse alarmering systeem (het primaire systeem) is onder normale omstandigheden beschikbaar via: https://www.picasse.io

Service Level Agreement (SLA)

Picasse hanteert een standaard servicelevel agreement. Deze wordt separaat afgesloten en is onlosmakelijk verbonden met de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 2 – Acceptatie, duur van de overeenkomst en ingangsdatum

Klant krijgt, voor de duur van de overeenkomst, te rekenen vanaf de datum waarop Picasse aan een of meerdere door Klantaangewezen personeelsleden van Klant de exclusieve en uitsluitend voor gebruik door Klant bedoelde inlogcodes heeft verstrekt, het recht berichten te verzenden en te communiceren via het Picasse systeem. Klant accepteert door het gebruik van de toegekende inlogcodes de Picasse algemene leveringsvoorwaarden, tenzij met de directie van Picasse vooraf schriftelijk afwijkend is overeengekomen. Klant is na ontvangst van de inlogcodes zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het Picasse communicatiesysteem. Picasse medewerkers, anders dan de afdeling Support, hebben geen directe toegang tot inloggegevens van klanten. Wijzigingen worden uitsluitend doorgevoerd na een schriftelijk verzoek en onder volledige verantwoordelijkheid van klant.

Wanneer een klant toegang krijgt tot een oproepdashboard van Picasse, heeft de klant 5 werkdagen de tijd om de configuratie van dit dashboard te testen. Zonder schriftelijke meldingen van configuratiewijzigingen of configuratiecorrecties accepteert de klant het geleverde oproepdashboard als zodanig. Uiteraard kunnen in overleg met Picasse later nog wijzigingen worden doorgevoerd in het dashboard.

Op het moment dat er hardware van Picasse op locatie van de klant wordt geplaatst, is de klant verantwoordelijk om zorgvuldig en als een goed huisvader met deze hardware om te gaan. De hardware blijft eigendom van Picasse. Bij levering van de hardware op de klantlocatie dienen gebreken aan de hardware binnen 2 werkdagen gemeld te worden aan de Picasse service desk. Picasse is verantwoordelijk voor een goede werking van deze hardware. Deze verantwoordelijkheid vervalt indien de klant de hardware onbevoegd heeft gebruikt, onzorgvuldig schade toebrengt aan de hardware of onderdelen van de hardware verwijderd.

Indien het Picasse communicatiesysteem voor commerciële doeleinden ingezet wordt, dient door Klant rekening gehouden te worden met alle daarvoor geldende nationale en EU wetgeving.

Artikel 3 – Tarieven en facturatie

De eenmalige kosten en de abonnementskosten worden initieel direct na ondertekening van de onderhavige offerte voor het resterende deel van het kalenderjaar vooruit gefactureerd. Vervolgens worden de abonnementskosten aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar voor een heel kalenderjaar vooruit gefactureerd. Eventuele verbruikskosten (berichtenverkeer en telefonie) worden per kwartaal of per jaar achteraf gefactureerd.1 De verbruikskosten kunnen door de Klant te allen tijde worden ingezien in het Picasse alarmering account. Eventuele eenmalige kosten worden direct na oplevering van het product of de dienst gefactureerd.

1. Periode afhankelijk van de hoogte van de verbruikskosten. Dit ter beoordeling van Picasse.

Artikel 3 – Betaling

Klant garandeert betaling per bank van de verschuldigde bedragen binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is Klant over het openstaande bedrag, inclusief BTW, een rente van anderhalf procent per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum, te verhogen met € 75, – administratiekosten. Ingeval van onvolledige of niet tijdige betaling heeft Picasse het recht de inlogcodes voor Klant onbruikbaar te houden tot het moment waarop Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Picasse heeft te allen tijde het recht aan Klant voor de nakoming van de voor hem uit het verleende gebruiksrecht voortspruitende verplichtingen zekerheid te vragen, alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Alle in deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 – Looptijd en beëindiging

 1. Contractduur
  De ingangsdatum van de overeenkomst is overeengekomen in de offerte en wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar tenzij anders overeengekomen. Deze wordt telkens stilzwijgend verlengd met één (1) jaar. Opzegging dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het eind van de looptijd schriftelijk plaats te vinden. De leverende partij is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens.
 2. Opzegging
  Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien:
  a. de andere partij een verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt en na daarvoor schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft alsnog binnen acht dagen na sommatie aan die verplichting te voldoen;
  b. de andere partij surséance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement is geraakt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beslissingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan heeft verloren;
  c. de andere partij als rechtspersoon is ontbonden.

Artikel 6 – Prijswijziging

Picasse behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van een schriftelijke aanmeldingstermijn van veertien kalenderdagen, de tussen partijen geldende tarieven, prijzen en/of prijsstructuur te wijzigen en de aldus gewijzigde tarieven c.q. prijzen in rekening te brengen. Indien en voor zover een dergelijke tarief- c.q. prijs- en/of prijsstructuurwijziging voor het gebruikelijke berichtenverkeer van Klanteen verhoging inhoudt, en die tarief- c.q. prijsverhoging tezamen met eventuele eerdere tarief- c.q. prijsverhogingen die gedurende de voorafgaande twaalf kalendermaanden zijn toegepast, groter is dan tien procent, heeft klant het recht per de datum van deze tarief- c.q. prijsverhoging de overeenkomst te beëindigen, mits klant Picasse uiterlijk zeven kalenderdagen voor de dag waarop de tarief- c.q. prijsverhoging van kracht wordt, door middel van een aangetekende brief, mededeelt met de tarief- c.q. prijsverhoging niet akkoord te gaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Voor de daadwerkelijk aflevering van SMS-berichten naar de mobiele telefoons is Picasse niet aansprakelijk. Voor alle MT-SMS2 berichten die door Picasse bij de SMS-centres van de GSM- operators worden afgeleverd brengt Picasse dan ook kosten in rekening, ongeacht of deze berichten door de Nederlandse GSM-operators daadwerkelijk worden afgeleverd op de betreffende mobiele telefoons.
 2. Picasse is niet aansprakelijk voor de ontvangst van MO-SMS3 berichten van buitenlandse mobiele bellers die niet door de GSM-operators via hun SMS-centres naar Picasse worden verzonden.
 3. Picasse draagt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de berichten die via het Picasse systeem worden verzonden. De aansprakelijkheid hiervoor ligt volledig bij de gebruiker. Indien Picasse via de GSM-operators of andere service providers klachten ontvangt over de inhoud van de berichten, dan heeft Picasse het recht om per onmiddellijke ingang de serviceverlening voor het verzenden van berichten op te schorten. Hetzelfde geldt als Picasse via genoemde parijen klachten ontvangt dat de verzending van berichten via het Picasse systeem van gebruiker in strijd is met de regels van de Reclame Code Commissie of de Opta (bekend onder de noemer ‘spam’).
 4. Ieder der partijen kan de andere partij slechts aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst, nadat de andere partij daarvoor schriftelijk in gebreke is gesteld en nalatig blijft alsnog binnen acht dagen na schriftelijke ingebrekestelling aan die verplichtingen te voldoen.
 5. Klant wordt geacht ermee bekend te zijn dat gebruik van het Picasse communicatie slechts geoorloofd is indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Klant verbindt zich bij het gebruik van het Picasse communicatiesysteem uitdrukkelijk zich te vergewissen van de toelaatbaarheid van het openbaar maken en verzenden van het ter openbaarmaking c.q. verzending aangebodene. Klant vrijwaart Picasse tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid en elke andere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, voor zover het door middel van het Picasse communicatiesysteem openbaar gemaakte c.q. verzonden werken c.q. berichten betreft.
 6. Klant vrijwaart Picasse tegen de gevolgen van het verzenden van berichten naar bestemmingen vanuit verzendbestanden van Klant welke niet (tijdig) door Klantzijn bijgewerkt c.q. waarvan Klant heeft verzuimd Picasse tijdig te doen informeren omtrent opgetreden wijzigingen en/of aanvullingen. Klant vrijwaart Picasse tegen de gevolgen van het kiezen van telefoonnummers door het Picasse communicatiesysteem en/of het via Picasse communicatiesysteem verzenden van berichten waarvan de ontvanger c.q. telefoonabonnee zulks niet of niet langer op prijs stelt. In geval klant, naar oordeel van Picasse Internet & Mobile BV, met verzendingen via het Picasse communicatiesysteem overlast veroorzaakt bij (een) telefoonabonnee(s)kan de toegang van klant tot Picasse communicatiesysteem per direct worden geblokkeerd. Een dergelijke blokkade ontslaat klant nimmer de financiële verplichtingen jegens Picasse onverkort na te komen. Het Picasse communicatiesysteem is een volautomatisch systeem waarbij geen controle plaatsvindt van het ter openbaarmaking c.q. verzending aangebodene.

2. Mobile Terminated SMS of aan de GSM gebruiker verstuurde SMS berichten.
3. Mobile Originated SMS of door de GSM gebruiker verzonden SMS berichten.

Artikel 8 – Voorwaarden, toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9 – Privacy statement

 1. Picasse Internet & Mobile B.V. garandeert hierbij dat zij met betrekking tot de vastlegging en verwerking van de door de gebruiker geleverde (persoons) gegevens zorgvuldig zal omgaan en dat niet in strijd met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden gehandeld.
 2. Picasse verklaart dat zij de door de gebruiker geleverde (persoons) gegevens uitsluitend zal gebruiken voor het doel zoals omschreven in artikel 1 van deze overeenkomst en deze nimmer zal verstrekken aan derden tenzij de klant daarvoor schriftelijke toestemming verleent.
 3. Onmiddellijk na beëindigen van het contract met de klant zal Picasse de (persoons) gegevens verwijderen uit haar systemen/database (digitaal en schriftelijk) en de klant een schriftelijke verklaring verstrekken dat dit is gebeurd.

Het volledige privacy statement van door Picasse geleverde diensten is te lezen op
https://www.picasse.nl/privacyverklaring/

Artikel 10 – Intellectueel Eigendom

Het uitvoeren van de overeenkomst door Picasse houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Picasse rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Picasse. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Picasse zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Picasse gebruiksrechten heeft verworven te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.